İ L A N 

AKDAĞMADENİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Seyrantepe Mahallesinde bulunan 12 adet arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince 19/03/2020 Perşembe günü saat 14:00’da Belediye Encümeni huzurunda mahallinde satışı yapılacaktır.
- İhaleyle ilgili şartname Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğünde ve Belediyemize ait www.akdagmadeni.bel.tr internet adresinde bedelsiz olarak görülebilir. 

İsteklilere ilanen duyurulur. 06/03/2020                                                                                                    Uzm. Dr. Nezih YALÇIN
Belediye Başkanı 
 
 
 
 
T.C.
AKDAĞMADENİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT İLÇENİN SEYRANTEPE MAHALLESİNDE BULUNAN 12 ADET TAŞINMAZIN SATIŞ ŞARTNAMESİDİR.

MADDE 1. İHALE KONUSU VE ŞEKLİ
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Seyrantepe Mahallesinde bulunan 12 adet gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ile satışı yapılacaktır.
SEYRANTEPE MAHALLESİNDE SATIŞI YAPILACAK GAYRIMENKULLER

SIRA NOMAHALLESİADA NOPARSEL NOYÜZÖLÇÜM (M²)M² MUHAMMEN BEDELİTOPLAM MUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNAT
1SEYRANTEPE MAHALLESİ11146                     1988,60 M²                      750,00 TL                      1.491.450,00 TL                     45.000,00 TL
2SEYRANTEPE MAHALLESİ11092                 2033,26 M²                600,00 TL                      1.219.956,00 TL                   42.000,00 TL
3SEYRANTEPE MAHALLESİ11145                 1958,16 M²                600,00 TL                      1.174.896,00 TL                   42.000,00 TL
4SEYRANTEPE MAHALLESİ11144                 1978,69 M²                600,00 TL                      1.187.214,00 TL                   42.000,00 TL
5SEYRANTEPE MAHALLESİ11101                 2119,41 M²                600,00 TL                      1.271.646,00 TL                   42.000,00 TL
6SEYRANTEPE MAHALLESİ11102                 1754,89 M²                600,00 TL                      1.052.934,00 TL                   42.000,00 TL
7SEYRANTEPE MAHALLESİ11121                 1215,76 M²                500,00 TL                          607.880,00 TL                   20.000,00 TL
8SEYRANTEPE MAHALLESİ11122                 1192,51 M²                500,00 TL                          596.255,00 TL                   20.000,00 TL
9SEYRANTEPE MAHALLESİ11123                 1004,05 M²                500,00 TL                          502.025,00 TL                   20.000,00 TL
10SEYRANTEPE MAHALLESİ11124                 1202,78 M²                500,00 TL                          601.390,00 TL                   20.000,00 TL
11SEYRANTEPE MAHALLESİ11125                 1197,22 M²                500,00 TL                          598.610,00 TL                   20.000,00 TL
12SEYRANTEPE MAHALLESİ11126                  995,95 M²                500,00 TL                          497.975,00 TL                   20.000,00 TL


Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen satış bedelleri ve geçici teminatları belirtilen Akdağmadeni Belediyesine ait gayrimenkuller Akdağmadeni Belediye Başkanlığınca 19/03/2020 Perşembe günü saat 14:00 da Belediye Encümeni huzurunda mahallinde satışı yapılacaktır. 
 İhaleye ait şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde ve Belediyemize ait www.akdagmadeni.bel.tr internet adresinde bedelsiz olarak görülebilir. 

MADDE 2. MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI

Taşınmazların muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarları, yukarıda madde 1 de bulunan tabloda gösterilmiştir.
İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen bedelinin en az %3'ü oranında geçici teminatını Belediyemiz veznesine veya satış mahallinde bulunacak olan tahsildara yatırmaları gerekmektedir.

MADDE 3. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. maddesinde belirtilen niteliklere haiz olmak, kanunun 6. maddesinde belirtilen durumlarda olmamak ve anılan kanunda belirtilen biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.
Belediyemize borcu olanlar ihaleye katılamazlar.

MADDE 4. GEÇİCİ TEMİNAT

Geçici Teminat tahmin edilen bedelin % 3 üdür. İstekliler geçici teminata ait alındıyı ihale saatinde Encümen Başkanına ibraz etmeleri gerekmektedir. İhaleye katılım için yatırılan geçici teminat sadece bir parsel için geçerli olup; bir teminatla birden fazla ihaleye iştirak edilmez. İhalesine girilecek her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekmektedir. İhale üzerinde kalmayanlar geçici teminatlarını geri alabilirler.

MADDE 5. İDARENİN YETKİSİ

İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapıp yapmamasına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

MADDE 6. İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ 

İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

MADDE 7. HARÇ VE GİDERLER

İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir. Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları diğer giderleri alıcıya aittir.

MADDE 8. ÖDEME ŞEKLİ VE CEZALAR

Ödemeler % 40 peşin, kalan miktar birer ay ara ile 4 eşit taksitte yapılacaktır. Taksitlerini zamanında ödemeyenler hakkında kalan miktar üzerinde yasal faiz uygulanacaktır. Taksitlerini iki defa üst üste ödemeyenlerin teminatları gelir kaydedilerek satış iptal edilecektir.

MADDE 9. ALICININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Müşteri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararları tebliğinden sonraki 7 gün içerisinde İhale üzerinde kalan istekli ihale bedellerinin % 40'ı peşin olarak yatıracak, kalan miktar birer ay ara ile 4 eşit taksitte ödenecektir. İhale Bedelinin tamamı yatırıldıktan sonraki 15 gün içinde Tapu ferağ işlemleri yapılır.
Aksi takdirde bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.

MADDE 10. İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
 
MADDE 11. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
 
MADDE 12. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ
İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde Akdağmadeni Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
İş bu Şartname 12(on iki) maddeden ibarettir.                                                                                                       Uzm. Dr. Nezih YALÇIN
                                                                                                              Belediye Başkanı


 


Takip Et
ARSA SATIŞ İHALE İLANI - Akdağmadeni Belediyesi
Yozgat’ın 103 km doğusunda yer alan Akdağmadeni 1815 yılında yerleşim yeri olarak kuruluyor.1862 yılında da belediye teşkilatı kurulmuştur.Ülkemiz de ilk belediye 1858 yılında Beyoğlu Belediyesidir Akdağmadeni Belediyesi de 1862 yılında kurularak Türkiye’nin 2. belediyesidir.
arsa-satis-ihale-ilani-yozgat-akdagmadeni-belediye